Aktualności

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących
w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej

 

 

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144,

07-320 Małkinia Górna

Tel.: 29 644 86 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: zgkim.pl  

 

  1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - http://zgkim.pl/

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym –wariant I - o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 2019 z późn. zm.)

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

4.1Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, w łącznej szacunkowej ilości:

          - olej napędowy – około 120 000 dm³ wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
o pojemności 2 500 l z układem dystrybucyjnym poboru paliwa,

          - benzyna bezołowiowa 95 – około 1 500 dm³.

         Wspólny Słownik Zamówień:

         09134100-8 - Olej napędowy

         09132100-4 – Benzyna bezołowiowa

4.2  Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 muszą spełniać polskie normy oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm).

W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania

4.3   Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą     wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji      zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. Obniżenie ilości zakupionego paliwa        może nastąpić m.in. w przypadku zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług,         wycofaniu z eksploatacji pojazdów spółki lub reorganizacji zakładu. Nie wykorzystanie   ilości paliw wskazanych w SIWZ nie uprawnia wykonawcy do dochodzenia           jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego.

4.4    Dostawabenzyny bezołowiowej 95

 

          Zakup benzyny bezołowiowej 95 musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Dostawy benzyny bezołowiowej 95 będą realizowane poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników i urządzeń należących do zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, na stacji paliw wskazanej przez wykonawcę. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie benzyny bezołowiowej 95 każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu benzyny bezołowiowej 95 w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków:

         - Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia,

         - Wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę zakupu,  ilość pobranego paliwa, cenę detaliczną za 1 dm³ oraz upust, nr karty, wartość transakcji.

4.5    Dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego

Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika       magazynowego. Wykonawca udostępni zamawiającemu w formie dzierżawy  na okres trwania umowy przenośny, naziemny, dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 2500 l wyposażony w dystrybutor z układem pomiarowym poboru paliwa przeznaczony do wewnętrznego tankowania pojazdów zamawiającego olejem napędowym. Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie.

Zbiornik stacjonarny do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego musi posiadać:

1) dużą skrzynię dystrybucyjną umożliwiającą dostęp do podzespołów, zamykaną na dwa zamki z obudową zapewniającą ochronę dystrybutora i przyłączy przed złymi warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych,

2) bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami,

3) elastyczny przewód zasysający zbrojony z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym,

   4) zamykany właz dostępowy (w płaszczu zewnętrznym),

   5) zamykany wlew w płaszczu wewnętrznym wraz z zaworem odpowietrzającym,

   6) pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewnętrznym,

   7) przyłącze uziemienia,

   8) dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną o wydajności minimum 50 l/min,

9) przepływomierz cyfrowy z możliwością kalibracji (dokładność w zakresie +/- 1%), suma wszystkich wytankowanych litrów, licznik zerowalny,

   10) dodatkowy filtr paliwa – separator wody, usuwa wodę i zanieczyszczenia,

   11) nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym,

   12) certyfikaty i deklarację zgodności z normami.

Zbiornik na olej napędowy musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113 r. poz. 1211 z późn.zm).

 Zamawiający wyznacza miejsce posadowienia zbiornika magazynowego na olej napędowy – siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Koszt dostawy, koszt montażu i uruchomienia zbiornika magazynowego z układem dystrybucyjnym poboru paliwa ponosi wykonawca. Wykonawca dostarczy i uruchomi zbiornik magazynowy w    terminie 3 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie obsługi zbiornika pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji. W okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zbiornika magazynowego w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przez czas trwania umowy obsługa techniczna i naprawy zbiornika do oleju napędowego leżą po stronie Wykonawcy, a awarie zbiornika będą usuwane niezwłocznie przez Wykonawcę po zgłoszeniu usterki przez Zamawiającego.

W przypadku usterki Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość dostaw

z zachowaniem oferowanych cen i odległości mniejszej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie siedziby zamawiającego. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy (1 raz w tygodniu). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania zamówienia od zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo określając wielkość dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w godz. 7:00 - 14:00, każdorazowo w obecności pracownika zamawiającego. Wykonawca           na ustne lub pisemne życzenie zamawiającego będzie dostarczać aktualne świadectwo jakości określanej partii oleju napędowego. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania : w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy.    Rozliczenie ilości dostarczonego oleju napędowego będzie odbywać się na podstawie zainstalowanego na cysternie wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa.

     Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który zamawiający potwierdzi      oraz wydruk z drukarki.

     Na fakturze zostanie wyszczególniona z wydruku drukarki rzeczywista ilość     dostarczonego paliwa.

     Po zakończeniu umowy wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany do demontażu   

     i odbioru zbiornika.

 

 

4.6.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

4.7.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 

  1. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia – do 31.08.2022r

 

 

Treść ogłoszenia 

 

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie 

 

Załącznik Nr 3 -Oświadczenie

 

Załącznik Nr 4- Grupa Kapitałowa

 

Załącznik Nr 5- Umowa 

 

 

 

Kontakt:

ZGKiM sp. z o.o. Małkinia Górna

07-320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

tel. 29-644-86-62

telefon alarmowy: 660 404 873

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 15:00

sobota: nieczynne