Aktualności

Ogłoszenie na załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Magazynowania Odpadów zlokalizowanego w Zawistach Podleśnych gm. Małkinia Górna.

Małkinia: Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Magazynowania Odpadów zlokalizowanego w Zawistach Podleśnych
gm. Małkinia Górna.

Numer ogłoszenia: 85036 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 29 644 86 62, faks 29 644 86 62.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Magazynowania Odpadów zlokalizowanego w Zawistach Podleśnych gm. Małkinia Górna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 magazynowanych w Gminnym Punkcie Magazynowania Odpadów (dalej GPMO) zlokalizowanym w Zawistach Podleśnych gm. Małkinia Górna w ilości 2200 Mg. Zamawiający oświadcza, że odpady pochodzą ze zbiórki odpadów komunalnych z okresu przed 01.01.2013 r. i były magazynowane z przeznaczeniem do składowania. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w całym okresie realizacji zamówienia:a) załadunek odpadów za pomocą ładowarki na środek transportu Wykonawcy i przewiezienie ich do miejsca przekazania odpadów, b) zagospodarowanie przewiezionych z GPMO odpadów komunalnych w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami. Realizując zagospodarowanie przewiezionych z GPMO w Zawistach Podleśnych odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych podmiotom uprawnionym do przyjęcia i przetwarzania odpadów. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów oraz ładowarką do załadunku tych odpadów. Środki transportu użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi muszą być szczelne, stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostawanie się poza pojazd) oraz mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do transportu odpadów i pozwalającą na ich przewiezienie z GPMO. Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne i być dopuszczone do ruchu. Transport odpadów odbywać się będzie wg. podanego w opisie przedmiotu zamówienia harmonogramu w dni robocze w godz. od 7.00-15.00. Dni odbioru odpadów w poszczególnych miesiącach uzgadniane będą telefonicznie z Zamawiającym. Minimalna ilość odpadów, jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 250 Mg miesięcznie ( w miesiącu grudniu - 200 Mg). Ilości w poszczególnych miesiącach, jak i ilość łączna przewiezionych odpadów w okresie realizacji zamówienia mogą nieznacznie się różnić od ilości przedstawionych w harmonogramie. Dopuszcza się odstępstwa do wysokości 10% od miesięcznych ilości minimalnych podanych w harmonogramie. Każdorazowo przewiezienie i przekazanie odpadów będzie potwierdzane przez Wykonawcę na Karcie Przekazania Odpadów. Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia danej partii odpadu na wadze certyfikowanej w miejscu przekazania odpadów. Dokument ważenia będzie podstawą do wystawienia zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadu, które będą podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: - posiada zezwolenie na transport odpadów w zakresie objętym zamówieniem lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie właściwych przepisów w zakresie gospodarki odpadami, w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie; - złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr. 2 do SIWZ). (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr. 2 do SIWZ). (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: - dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu zmieszanych odpadów komunalnych oraz ładowarką do załadunku tych odpadów. Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (załącznik nr 4 do SIWZ); - złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr. 2 do SIWZ); (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr. 2 do SIWZ); (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr. 2 do SIWZ); (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ, a składanych przez Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·       potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·       wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·       zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·       lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);3. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia, jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 4. W przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: - gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknęła z okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jednocześnie nie są to okoliczności, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca; - zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; - wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; - zmiana podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego; - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in.: zmiany urzędowej stawki podatku VAT mającej wpływ na cenę; - dokonania zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych; - odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności; - zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: - komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosownym aneksie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

- Ogłoszenie o zamówieniu - PDF

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PDF

Kontakt:

ZGKiM sp. z o.o. Małkinia Górna

07-320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

tel. 29-644-86-62

telefon alarmowy: 660 404 873

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 15:00

sobota: nieczynne