Aktualności

Przetarg na zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej.

Małkinia: Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej.
Numer ogłoszenia: 379700 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Nurska 144, 07--32 Małkinia, woj. mazowieckie, tel. 29 644 86 62, faks 29 644 86 62.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, w łącznej szacunkowej ilości: olej napędowy - około 65.000 dm³, benzyna bezołowiowa Pb 95 - około 1.600 dm³. Zakupione u Wykonawcy paliwo płynne musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z normami: - olej napędowy musi spełniać wymagania PN -EN 590:2010, - benzyna bezołowiowa 95 musi spełniać PN- EN 228:2010. W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. Obniżenie ilości zakupionego paliwa może nastąpić m.in. w przypadku zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług, wycofaniu z eksploatacji pojazdów spółki lub reorganizacji zakładu. Nie wykorzystanie ilości paliw wskazanych w SIWZ nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Zakup paliw realizowany będzie poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników pojazdów i urządzeń należących do Zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, na stacji paliw Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym ważną przez cały okres realizacji zamówienia i oświadczenie określone w załączniku nr. 2 do SIWZ.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie określone w załączniku nr. 2 do SIWZ oraz wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli firma działa krócej niż 3 lata - informacja z okresu działalności) 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( np. referencje, opinie od 2 odbiorców zgodnie z załącznikiem nr. 4 do SIWZ).

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie określone w załączniku nr. 2 do SIWZ.

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie określone w załączniku nr. 2 do SIWZ.

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie określone w załączniku nr. 2 do SIWZ . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ, a składanych przez Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·       potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·       określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W wykazie należy umieścić 2 wykonane dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z załączeniem np. referencji, opinii od 2 odbiorców (zgodnie z załącznikiem nr. 4 do SIWZ).;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·       lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·       zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 3. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia, jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:- gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknęła z okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jednocześnie nie są to okoliczności, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, - korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy, - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in.: zmiany urzędowej stawki podatku VAT mającej wpływ na cenę, - wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, - odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, - zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: - komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana taka wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosownym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Informacja o treści pytań złożonych przez Wykonawcę i odpowiedzi na pytania

 

Kontakt:

ZGKiM sp. z o.o. Małkinia Górna

07-320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

tel. 29-644-86-62

telefon alarmowy: 660 404 873

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 15:00

sobota: nieczynne