Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących
w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej

 

 

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144,

07-320 Małkinia Górna

Tel.: 29 644 86 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: zgkim.pl  

 

  1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - http://zgkim.pl/

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym –wariant I - o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 2019 z późn. zm.)

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

4.1Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, w łącznej szacunkowej ilości:

          - olej napędowy – około 120 000 dm³ wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
o pojemności 2 500 l z układem dystrybucyjnym poboru paliwa,

          - benzyna bezołowiowa 95 – około 1 500 dm³.

         Wspólny Słownik Zamówień:

         09134100-8 - Olej napędowy

         09132100-4 – Benzyna bezołowiowa

4.2  Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 muszą spełniać polskie normy oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm).

W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania

4.3   Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą     wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji      zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. Obniżenie ilości zakupionego paliwa        może nastąpić m.in. w przypadku zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług,         wycofaniu z eksploatacji pojazdów spółki lub reorganizacji zakładu. Nie wykorzystanie   ilości paliw wskazanych w SIWZ nie uprawnia wykonawcy do dochodzenia           jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego.

4.4    Dostawabenzyny bezołowiowej 95

 

          Zakup benzyny bezołowiowej 95 musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Dostawy benzyny bezołowiowej 95 będą realizowane poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników i urządzeń należących do zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, na stacji paliw wskazanej przez wykonawcę. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie benzyny bezołowiowej 95 każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu benzyny bezołowiowej 95 w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków:

         - Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia,

         - Wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę zakupu,  ilość pobranego paliwa, cenę detaliczną za 1 dm³ oraz upust, nr karty, wartość transakcji.

4.5    Dostawa oleju napędowego ON wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego

Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika       magazynowego. Wykonawca udostępni zamawiającemu w formie dzierżawy  na okres trwania umowy przenośny, naziemny, dwupłaszczowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 2500 l wyposażony w dystrybutor z układem pomiarowym poboru paliwa przeznaczony do wewnętrznego tankowania pojazdów zamawiającego olejem napędowym. Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie.

Zbiornik stacjonarny do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego musi posiadać:

1) dużą skrzynię dystrybucyjną umożliwiającą dostęp do podzespołów, zamykaną na dwa zamki z obudową zapewniającą ochronę dystrybutora i przyłączy przed złymi warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych,

2) bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami,

3) elastyczny przewód zasysający zbrojony z zaworem przeciwzwrotnym i filtrem siatkowym,

   4) zamykany właz dostępowy (w płaszczu zewnętrznym),

   5) zamykany wlew w płaszczu wewnętrznym wraz z zaworem odpowietrzającym,

   6) pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewnętrznym,

   7) przyłącze uziemienia,

   8) dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną o wydajności minimum 50 l/min,

9) przepływomierz cyfrowy z możliwością kalibracji (dokładność w zakresie +/- 1%), suma wszystkich wytankowanych litrów, licznik zerowalny,

   10) dodatkowy filtr paliwa – separator wody, usuwa wodę i zanieczyszczenia,

   11) nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym,

   12) certyfikaty i deklarację zgodności z normami.

Zbiornik na olej napędowy musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113 r. poz. 1211 z późn.zm).

 Zamawiający wyznacza miejsce posadowienia zbiornika magazynowego na olej napędowy – siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. Koszt dostawy, koszt montażu i uruchomienia zbiornika magazynowego z układem dystrybucyjnym poboru paliwa ponosi wykonawca. Wykonawca dostarczy i uruchomi zbiornik magazynowy w    terminie 3 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie obsługi zbiornika pracowników wskazanych przez zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji. W okresie obowiązywania umowy, wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zbiornika magazynowego w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przez czas trwania umowy obsługa techniczna i naprawy zbiornika do oleju napędowego leżą po stronie Wykonawcy, a awarie zbiornika będą usuwane niezwłocznie przez Wykonawcę po zgłoszeniu usterki przez Zamawiającego.

W przypadku usterki Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość dostaw

z zachowaniem oferowanych cen i odległości mniejszej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie siedziby zamawiającego. Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy (1 raz w tygodniu). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania zamówienia od zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo określając wielkość dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w godz. 7:00 - 14:00, każdorazowo w obecności pracownika zamawiającego. Wykonawca           na ustne lub pisemne życzenie zamawiającego będzie dostarczać aktualne świadectwo jakości określanej partii oleju napędowego. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania : w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy.    Rozliczenie ilości dostarczonego oleju napędowego będzie odbywać się na podstawie zainstalowanego na cysternie wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa.

     Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie dowód Wz, który zamawiający potwierdzi      oraz wydruk z drukarki.

     Na fakturze zostanie wyszczególniona z wydruku drukarki rzeczywista ilość     dostarczonego paliwa.

     Po zakończeniu umowy wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany do demontażu   

     i odbioru zbiornika.

 

 

4.6.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

4.7.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 

  1. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia – do 31.08.2022r

 

 

Treść ogłoszenia 

 

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie 

 

Załącznik Nr 3 -Oświadczenie

 

Załącznik Nr 4- Grupa Kapitałowa

 

Załącznik Nr 5- Umowa 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu ZGKiM Sp. z o. o. w Małkini Górnej (2)

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących
w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej

 

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144,

07-320 Małkinia Górna

Tel.: 29 644 86 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: zgkim.pl  

 

  1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - http://zgkim.pl/

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym –wariant I - o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 2019 z późn. zm.)

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

4.1  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, w łącznej szacunkowej ilości:

          - olej napędowy – około 120 000 dm³ wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
           o pojemności 2 500 l z układem dystrybucyjnym poboru paliwa,

          - benzyna bezołowiowa 95 – około 1 500 dm³.

 

         Wspólny Słownik Zamówień:

         09134100-8 - Olej napędowy

         09132100-4 – Benzyna bezołowiowa

 

4.2  Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 muszą spełniać polskie normy oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm).

W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania

 

4.3 Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. Obniżenie ilości zakupionego paliwa może nastąpić m.in. w przypadku zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług,wycofaniu z eksploatacji pojazdów spółki lub reorganizacji zakładu. Nie wykorzystanie   ilości paliw wskazanych w SIWZ nie uprawnia wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego.

 

4.4 Dostawabenzyny bezołowiowej 95

 

          Zakup benzyny bezołowiowej 95 musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Dostawy benzyny bezołowiowej 95 będą realizowane poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników i urządzeń należących do zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, na stacji paliw wskazanej przez wykonawcę. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie benzyny bezołowiowej 95 każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu benzyny bezołowiowej 95 w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków:

         - Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia,

         - Wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę zakupu,  ilość pobranego paliwa, cenę detaliczną za 1 dm³ oraz upust, nr karty, wartość transakcji.

 

  1. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia – do 31.08.2022r

 

Pełna treść ogłoszenia 

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie 

Załącznik Nr 3 -Oświadczenie 

Załącznik Nr 4- Grupa Kapitałowa 

Załącznik Nr 5- Umowa 

 

 

 

Przerwa w dostawie wody z powodu awarii

 Informacja o awarii wody

 

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej informuje, że w dniu 08.09.2020r. (wtorek) z powodu awarii wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 9:00 do 15:00 w miejscowości: Sumiężne, Klukowo Morgi, Kańkowo, Zawisty Podleśne, Glina, Małkinia Górna: ul.Brokowska, ul.Ostrowska, ul.Kościelna.

Informacja o awarii wodociągowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. informuje, że dnia 05.03.2019 roku (wtorek)
z powodu awarii w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączony zostanie obszar ul. Nurskiej, ul. Nurskiej tzw. „stare bloki kolejowe”, ul. Lipowa, ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Piaski.

Przewidywany czas prac naprawczych przewidziany jest od godziny  8.00 do 15.00.