Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu ZGKiM Sp. z o. o. w Małkini Górnej (2)

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących
w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej

 

 

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Nurska 144,

07-320 Małkinia Górna

Tel.: 29 644 86 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: zgkim.pl  

 

  1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia - http://zgkim.pl/

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym –wariant I - o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 2019 z późn. zm.)

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

4.1  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, w łącznej szacunkowej ilości:

          - olej napędowy – około 120 000 dm³ wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
           o pojemności 2 500 l z układem dystrybucyjnym poboru paliwa,

          - benzyna bezołowiowa 95 – około 1 500 dm³.

 

         Wspólny Słownik Zamówień:

         09134100-8 - Olej napędowy

         09132100-4 – Benzyna bezołowiowa

 

4.2  Olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 muszą spełniać polskie normy oraz odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie  wymagań jakościowych dla paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 z późn.zm).

W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania

 

4.3 Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od sukcesywności potrzeb. Obniżenie ilości zakupionego paliwa może nastąpić m.in. w przypadku zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług,wycofaniu z eksploatacji pojazdów spółki lub reorganizacji zakładu. Nie wykorzystanie   ilości paliw wskazanych w SIWZ nie uprawnia wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec zamawiającego.

 

4.4 Dostawabenzyny bezołowiowej 95

 

          Zakup benzyny bezołowiowej 95 musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego. Dostawy benzyny bezołowiowej 95 będą realizowane poprzez bezgotówkowe tankowanie do zbiorników i urządzeń należących do zamawiającego, sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, na stacji paliw wskazanej przez wykonawcę. Wykonawca zapewni bezgotówkowy sposób transakcji. Podczas tankowania rejestrowana będzie ilość i rodzaj pobranego paliwa. Tankowanie benzyny bezołowiowej 95 każdorazowo będzie dokumentowane wpisem w asygnacie paliwowej na stacji paliw. Wykonawca zapewni pełny monitoring transakcji: data, miejsce, ilość, cena 1 dm³ paliwa, wartość zakupionego paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu z wyszczególnieniem nazwiska i imienia użytkownika. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu benzyny bezołowiowej 95 w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych, przy zachowaniu następujących warunków:

         - Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamawiającemu kart paliwowych bezpłatnie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania i rozliczenia zamówienia,

         - Wykonawca do każdej faktury będzie dołączał zestawienie transakcji w poszczególnym okresie rozliczeniowym w formie papierowej zawierające co najmniej datę zakupu,  ilość pobranego paliwa, cenę detaliczną za 1 dm³ oraz upust, nr karty, wartość transakcji.

 

  1. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia – do 31.08.2022r

 

Pełna treść ogłoszenia 

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie 

Załącznik Nr 3 -Oświadczenie 

Załącznik Nr 4- Grupa Kapitałowa 

Załącznik Nr 5- Umowa 

 

 

 

Kontakt:

ZGKiM sp. z o.o. Małkinia Górna

07-320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

tel. 29-644-86-62

telefon alarmowy: 660 404 873

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 15:00

sobota: nieczynne